Finance & Economics


קשישים עניים חולים יותר - עבודה במדידה כלכלית - העלתי בהשראת מחאת האוהלים 7.2011
ניתוח המשא ומתן הכלכלי בין ארה"ב וסין לפתרון בעיותיהן הכלכליות המשותפות 7.2009
תכנית עסקית להקמת תחנת כוח מעורבת סולארית-גיאותרמית 6.2009
ניתוח חיצוני של השוק ליצור חשמל מאנרגיות חלופיות בקליפורניה 1.2009
The sad story of the Nikkei225 25.10.2008
Estimation of current appropriate price of the S&P500 index 11.10.2008
ניתוח ערך מותג באמנות - דמיאן הירסט 14.05.2008
ניתוח גורמים לאינפלציה 28.04.2008
גרף כלכלת ארה"ב - פרמטרים 30.01.2008
תרשימי זרימה בדיני חוזים
דף נוסחאות בסטטיסטיקה

אנרגיות חלופיות סיכום הכנה לדיבייט
סיכום הספר: דרכו של וורן באפט מאת רוברט ג. האגסטרום
Character encoding: Hebrew windows